Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1997. Jej pracovníci sú špecialisti vo svojom obore a na výkon svojich činností vlastnia príslušné oprávnenia.

 

 

Hlavným predmetom podnikania je:

 

*      Tvorba a ochrana životného prostredia

 

1.      Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) - zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistovania životného prostredia v znení neskorších predpisov       
/vyplnenie žiadosti, vypracovanie požadovaných príloh, vypracovanie požadovaných odborných štúdií, prerokovanie žiadosti IPKZ, odovzdanie žiadosti/

2.      Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) - zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie         
/vypracovanie zámeru, vypracovanie správy o hodnotení, prerokovanie zámeru a správy s posudzujúcimi a dotknutými orgánmi, účasť na verejnom prerokovaní/

3.      Rizikové analýzy (BOZP) - zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

4.      Poradenská činnosť a vyhotovenie environmentálneho auditu

5.      Poradenská činnosť v oblasti zavádzania systémov QMS a EMS

6.      Zabezpečenie vypracovania:        

                  emisno-prenosové posúdenie 

                  emisno-technologické posúdenie      

                  hluková štúdia

7.      Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

 

 

*      Poradenstvo – predaj – inštalácia - servis

  1. Poradenstvo, predaj, inštalácia a servis monitorovacej techniky na kontinuálne monitorovanie znečistenia ovzdušia spoločnosti HORIBA
  2. Zabezpečenie a vykonávanie úplných funkčných skúšok imisných monitorovacích systémov
  3. Poradenstvo, vývoj, výroba, predaj,  inštalácia a servis prístrojov a zariadení zabezpečujúcich ochranu osôb a ich majetku
  4. Poradenstvo, inštalácia a servis audio-video satelitnej techniky

 

 

*      Kontakt:

 

   EKOTRADE HT, spol. s r.o.

   Okánikova 6

   811 04 Bratislava

   Slovenská republika

  

tel./fax:   00421 2 52968858

 

E-mail:  office@ekotradeht.sk

               service@ekotradeht.sk